CUNG CẤP TỔ MÁY TRẮC ĐẠC

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trắc đạc như:
- Đo GPS
- Đo sâu hồi âm
- Cho thuê tổ máy trắc đạc làm tại công trường theo tháng hoặc theo ngày.
- Định vị công trình
- Ra tim trục công trình 
- Bắn trục, cốt...

- Đo vẽ thành lập bình đồ tính khối lượng đào đắp.
- Giám sát công tác trắc đạc
- Chuyển giao công nghệ đo đạc...
____________


Phản ứng: